Connect Savannah – Jan 2013 Savannah Morning News – Jan 2013 You’re Welcome Savannah – Jan 2013 Savannah Magazine – Jan 2013 BB Savannah Recap-Jan 2013 South Magazine – Jan 2013