Connect Savannah 11/12/14 Do Savannah 11/10/14 Offset Christine Sajecki Jane Fishman Britt Spencer