Zielony Ład Dla Polski

W Polsce infrastruktura pozwalająca ładować/tankować pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne jest słabo rozwinięta. Projekt ustawy zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne – bez obawy braku możliwości doładowania. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG rozmieszczonych w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych. Wskazano obowiązki podmiotów publicznych w związku z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych oraz obowiązki informacyjne związane z obszarem paliw alternatywnych. Określono także warunki funkcjonowania stref czystego transportu, a także zasady realizacji i tworzenia Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji (do opracowania tego dokumentu zobowiązuje dyrektywa). Prawo o ruchu drogowym – realizowany na potrzeby napędu tego pojazdu.

  • Dotychczas magazyn konsygnacyjny mógł być prowadzony wyłącznie przez nabywcę w Polsce, który planował sprowadzenie towarów z innych krajów UE.
  • Przede wszystkim do magazynu konsygnacyjnego nie można było sprowadzać towarów o charakterze handlowym, tj.
  • W wyniku przywozu towarów do magazynu nie powstawał obowiązek wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia.
  • Tylko towary wykorzystywane do działalności produkcyjnej lub usługowej mogły korzystać z tego uproszczenia.
  • Obowiązek ten powstawał dopiero po pobraniu towarów z magazynu konsygnacyjnego.

Uchwalona ustawa wprowadza mechanizmy mające na celu dostosowanie regulacji prawnych do aktualnej sytuacji na rynku paliwowym po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego, co ma ułatwić podmiotom paliwowym realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego . W ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych dokonano doprecyzowania użytych w ustawie definicji, w tym m. doprecyzowano, że działalność gospodarcza w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia biokomponentów może być wykonywana samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu. Wprowadzone ograniczenie nie odnosi się natomiast do pozostałych rodzajów biomasy, tj.

Święto zero Dla Dyskryminacji

Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. Do ustawy wprowadzono także nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę. Z powodu zmiany przepisów Prawa farmaceutycznego, każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem. To bardzo ważna regulacja zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Powinna ograniczyć wywóz tych towarów za granicę, którego efektem jest brak specjalistycznych i nowoczesnych leków (głównie ratujących życie) w polskich aptekach. wywóz leków z naszego kraju za granicę osiągnął wartość 2 mld zł, a na liście leków zagrożonych brakiem dostępności jest obecnie wymienionych ok. 200 pozycji.

odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, a także ulegających biodegradacji części odpadów przemysłowych i komunalnych. Ustawa przewiduje także wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących zasad wytwarzania przez rolników biopaliw na własny użytek, poprzez umożliwienie rolnikom wykonywania tych czynności bez konieczności posiadania składu podatkowego. Będą oni mogli prowadzić produkcję biopaliw ciekłych na własny użytek poza składem podatkowym. Ustawa zakłada obowiązek corocznego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o dokonaniu czynności powodujących, że dany podmiot został objęty obowiązkiem realizacji NCW. Obowiązkiem tym zostały objęte wszystkie podmioty, które w trakcie roku kalendarzowego po raz pierwszy dokonały czynności, o których mowa w definicji podmiotu realizującego NCW, powodujących, iż stały się one podmiotami objętymi obowiązkiem realizacji NCW. Prezes URE będzie ponadto prowadził, na podstawie przekazanych informacji oraz sprawozdań wskazanych w ustawie, wykaz podmiotów realizujących NCW i udostępniał go w Biuletynie Informacji Publicznej URE. W ustawie wprowadzono mechanizm opłaty zastępczej polegający na tym, że podmiot realizujący NCW, który udokumentował realizację tego obowiązku na określonym minimalnym poziomie NCW ustalonego na dany rok kalendarzowy może uiścić opłatę zastępczą.

Narodowy Bank Gruzji ponownie zaostrza politykę pieniężną

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych forex innych ustaw. Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2015/1513/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r.

Stan Prawny

Zawieranie porozumień CbCR wynika z zaleceń OECD, przedstawionych w ramach projektu BEPS (Base Erosion Profit Shifting – zmniejszenie podstawy opodatkowania i transfer zysków). Polska jest już stroną wielostronnego porozumienia zawartego w 2016 r. na podstawie wielostronnej konwencji o pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. USA zawierają jedynie porozumienia bilateralne w tym zakresie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2017 poz. 2215) stawka zwrotu podatku akcyzowego będzie wynosiła 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w porównaniu do 2017 r). Natomiast roczny limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 86 zł/1 ha. Przypominamy, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego https://forexrobotron.info/ zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczące paliwa zakupionego w okresie sierpień 2017 r. należy składać w miesiącu lutym 2018 r. w odniesieniu do paliwa zakupionego w okresie luty-lipiec 2018 r.

Narodowy Bank Gruzji ponownie zaostrza politykę pieniężną

Na podstawie nowych przepisów będzie można też informować przewoźnika o konieczności przedstawienia środka transportu do kontroli w miejscu dostarczenia towaru. Jeśli zaś nie dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie, spowoduje to nałożenie na przewoźnika kary zł (powinno to zabezpieczyć wykonanie obowiązku zawiadomienia o dostarczeniu towaru).

Rozporządzenie W Sprawie Świadectwa Pracy

Wiceminister finansów Paweł Gruza podpisał dwustronne porozumienie między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC. Podpisanie porozumienia przez stronę amerykańską jest oczekiwane przed końcem roku. W ramach CbCR wielonarodowe grupy kapitałowe prezentują informacje, które dotyczą w szczególności przychodu do opodatkowania, zapłaconych podatków i miejsca prowadzenia działalności. Automatyczna wymiana kluczowych informacji o wszystkich podmiotach w danej grupie kapitałowej ma ułatwić organom podatkowym ocenę ryzyka w zakresie cen transferowych.

Narodowy Bank Gruzji ponownie zaostrza politykę pieniężną

Zgodnie z zawartym porozumieniem, 28 grudnia br. Polska po raz pierwszy wymieni się informacjami z krajami bałtyckimi w ramach ANPRS. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra energii Projekt ustawy proponuje regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych, czyli głównie gazu ziemnego: skroplonego i sprężonego oraz energii elektrycznej. Ustawa tworzy podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania CNG/LNG.

Uchwały O Przeciwdziałaniu “ideologii Lgbt” Sprzeczne Z Zasadą Legalizmu I Prawami Człowieka Pierwsze Sądowe Skargi Rpo

Praca na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. W wyniku wdrożenia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375) W konsekwencji Ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2017 r. poz. 1543) wprowadzono zmiany m.in. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał Starostawłaściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli: 1) wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; Pierwszeństwo w uzyskaniu zezwolenia będą mieli cudzoziemcy, którzy co najmniej raz w okresie 5 latpoprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę sezonową mają być wydawane na czas określony, jednak nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. Nowelizacja Ordynacji Podatkowej – dostęp do informacji o kontrahentach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, jednak poszerzenie jej o nadzór nad przewozami Ropa nadal oczekuje sygnałów z OPEC kolejowymi i produktami leczniczymi, oznacza kolejne uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie wpływów budżetowych. Po zmianach będzie to ustawa o systemie monitorowania przewozu towarów (konieczne zmiany zostaną również wprowadzone w innych ustawach). Projekt zakłada, że ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana np.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara:

Za wjazd do strefy czystego transportu użytkownicy pojazdów samochodowych spalinowych będą ponosić opłaty. Obszar takiej strefy zostanie oznaczony znakami drogowymi. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu (bez względu na czas jaki pojazd będzie w niej przebywał) nie będzie mogła przekroczyć 30 zł dziennie. Rada gminy będzie mogła też zwolnić z przyjętych ograniczeń dotyczących wjazdu do strefy czystego transportu.

Szersze zastosowanie paliw alternatywnych zmniejszy uzależnienie transportu od paliw węglowodorowych, a więc od ropy naftowej, i tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza. Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Posted on